image/svg+xml
image/svg+xml

Öğrenci Konseyi

Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliği

Amaç

Madde 1:
Bu yönetmeliğin amacı üniversitelerin ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin
eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasında öğrencilerin görüşlerini belirleyerek,
yönetim organlarına bildirilmesi ve yönetim organları ile öğrenciler arasındaki iletişimi oluşturmak
amacı ile kurulacak olan Öğrenci Konseyi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını düzenlemektir. Bu
yönetmelik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Üniversitelerarası Kurula verdiği yetkiye dayanarak
hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2:
Yönetmelikte sözü geçen esaslar üniversitelerin ön lisans ve lisans öğrencilerini kapsar.
Tanımlar

Madde 3: 
Bu yönetmelikte geçen kavram ve tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Sınıf Öğrenci Temsilcisi : Önlisans ve lisans düzeyinde öğretim yapılan ( ikili öğrenim dahil )
fakülte ve yüksekokullarda her sınıfın ya da bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren
anabilim/anasanat dallarının bünyelerindeki her sınıfta kayıtlı öğrencilerin, bir yıl süre ile seçtiği birer
öğrencidir.

b) Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi : Bir bölümde veya programda bulunan tüm sınıflardan
veya bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren anabilim/anasanat dallarının seçtikleri sınıf öğrenci
temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bölüm/program öğrenci kurulu tarafından bir yıl süre ile
ve salt çoğunlukla seçilen öğrenci temsilcisidir.

c) Fakülte/Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi : Her fakülte ve yüksekokul bünyesindeki
bölümlerin/programların öğrenci temsilcileri ya da bağımsız bir lisans/önlisans diploması veren
anabilim/anasanat dallarının temsilcilerinin kendi aralarından bir yıl süre ile ve salt çoğunlukla seçtikleri
fakülte veya yüksekokul öğrenci temsilcisidir.
Yalnız bir diploma veren fakülte ve yüksekokullarda bölüm/program temsilcileri fakülte veya
yüksekokul temsilcisi olarak görev yaparlar.

d) Üniversite Öğrenci Konseyi : Fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri tarafından oluşturulan
kuruldur.

e) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu: Fakülte ve yüksekokul öğrenci temsilcileri
tarafından oluşturulan Üniversite Öğrenci Konseyince salt çoğunlukla ve bir yıl süre ile kendi
aralarından seçtikleri başkan, en az bir başkan yardımcısı ve bir genel sekreterden oluşan kuruldur.

f) Konsey Başkanı: Üniversite Öğrenci Konseyini temsile yetkili olarak Üniversite Öğrenci Konseyi
tarafından seçilen Üniversite Öğrenci Konseyi yürütme kurulu başkanıdır.

g) 2547 Sayılı Kanunun 3. maddesindeki tanımlar aksi belirtilmediği müddetçe bu yönetmelik açısından
da geçerlidir.

Kuruluş ve İşleyiş

Madde 4:
Üniversite senatoları bu yönetmelik şartlarına aykırı olmamak kaydı ile, öğrenci temsilci
seçimleri esaslarını bir yönerge ile belirlerler.

Madde 5:
Öğrenci temsilcisi adaylarında:

a) İlgili fakülte ve yüksekokulun kayıtlı öğrencisi olması,

b) Başarılı öğrenci olması (her bir üniversite başarılı öğrenci şartlarını belirler),

c) Hiçbir disiplin cezası almamış olması,

d) İlgili Yükseköğrenim kurumundaki öğrencilik süresinin normal eğitim süresini aşmamış olması,

e) Sabıka kaydının bulunmaması, şartları aranır.

Seçim tarihi, dekanlığın önerisi de dikkate alınarak Rektörlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.
Aday öğrenciler seçim tarihinden en az bir hafta önce adaylıklarını ilan ederler ve bu süre içinde
kampanya yürütebilirler.

Seçimin yapılabilmesi için 1.tur seçimlerinde en az % 80; 2. ve sonraki turlarda ise %50 katılım şarttır.
Seçilebilmek için katılan öğrencilerin en az yarıdan fazlasının oyunun alınması zorunludur.

Seçimler, belirlenen tarihten itibaren 15 gün içinde tamamlanır. Bu tarihe kadar yapılan seçimlerde
sonuç alınamazsa, o birimde o döneme ilişkin seçim iptal edilmiş sayılır.

Madde 6:
a) Başkan gerektiğinde Üniversite Öğrenciler Konseyi Yürütme Kurulunu toplantıya çağırır. Kurul
kararlarını salt çoğunlukla alır ve kararlar üyeler tarafından imzalanır. Başkanın raporlu olduğu hallerde
bu görevi yardımcısı yürütür.

b) Fakülte/Yüksekokul öğrenci temsilcileri Dekan/Yüksekokul Müdürü’nün uygun göreceği, öğrencilerle
ilgili konuların görüşülmesi sırasında ilgili kurula oy hakkı olmaksızın katılmak üzere davet edilir.

c) Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu başkanı Üniversite senatosunda öğrencilerle ilgili
konuların görüşülmesi sırasında rektör tarafından senatoya ve Üniversite Yönetim Kurulu’na davet
edilir ve oy hakkı olmaksızın toplantıya katılır.

Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu Görevleri

Madde 7:
a) Öğrencilerin sorunlarını, görüş ve düşüncelerini, başta Rektörlük olmak üzere Üniversite yönetim
organlarına iletmek,

b) Rektörün daveti üzerine öğrenciyle ilgili konuların görüşülmesi sırasında Senato veya Yönetim
Kurulları toplantılarında oy hakkı olmaksızın başkan veya yardımcılarından biri tarafından temsil
edilmek.

Üniversite Öğrenci Konseyi Yürütme Kurulu ve tüm öğrenci temsilcileri, çalışma ve faaliyetlerini
Üniversite ile koordine etmek ve gerektiğinde üniversitenin onayını almak suretiyle T.C. Anayasasına
ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütmek zorundadır.

Öğrenci Temsilciliğinin Sona Ermesi

Madde 8:
Öğrenci Konseyi ve tüm öğrenci temsilcilikleri, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suçu olarak sayılan ve disiplin cezasını gerektiren hiçbir faaliyette
bulunamaz. Haklarında disiplin cezası kesinleşmiş olanların öğrenci temsilciliği sona erer.

Madde 9:
Üniversiteler, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde yönetmelik
hükümlerine uygun yönergelerini hazırlar ve yürürlüğe koyarlar.

Yürürlük

Madde 10:
Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11:
Bu yönetmelik hükümleri Üniversitelerarası Kurul Başkanı tarafından yürütülür.